baner
 

Príprava na e-vzdelávanie

Vložil: Tomáš Huba | Publikované: 28.01.2005 00:00

 

Európsky sociálny fond pomáha rozvíjať zamestnanosť podporovaním zamestnateľnosti, obchodného ducha, rovnakých príležitostí a investovaním do ľudských zdrojov.

Názov projektu: Príprava na e-vzdelávanie

Stručný opis projektu:
Projekt je zameraný na vývoj a poskytovanie pilotných inovatívnych kurzov pre autorov, manažérov, tútorov a administrátorov e-vzdelávania (e-learning). Prebieha kombinovanou metódou (blended learning) využívajúcou prezenčné aktivity a e-vzdelávanie cez Internet, pričom prezenčné aktivity budú zredukované na čo najnižšiu mieru. Podporuje konštruktivistický prístup učenia sa robením s centrálnou úlohou študujúceho a s podporou sociálneho kontextu vzdelávania.

Názov operačného programu:

    * JPD BA CIEĽ 3 - 2004 - SORO - 1


Názov priority:

    * ROZVOJ CELOŽIVOTNÉHO VZDELÁVANIA A PODPORA ROZVOJA VÝSKUMU A VÝVOJA V KONTEXTE ZVYŠOVANIA KVALITY ĽUDSKÝCH ZDROJOV


Názov opatrenia:

    * 2.1 Stimulovanie a skvalitňovanie vzdelávania pre potreby zamestnávateľov a podnikateľského sektora


Názov podopatrenia:

    * Vzdelávanie učiteľov primárneho, sekundárneho a terciárneho vzdelávania a lektorov/inštruktorov pôsobiacich v systéme ďalšieho vzdelávania; Realizovanie kurzov na zlepšenie manažérskych, podnikateľských, kľúčových zručností učiteľov, lektorov, študentov.

Ciele projektu:

Cieľom projektu je umožniť aktérom pôsobiacim v systéme e-vzdelávania alebo zamestnancom plánovaným na takéto pôsobenie absolvovanie základov e-vzdelávania, rozvoj zručností a postojov potrebných na samoštúdium, získanie vedomostí z oblasti systémov na manažment výučby (Learning Management System, LMS) a získanie špecifických vedomostí z oblasti prípravy študijných materiálov pre dištančné vzdelávanie (autori kurzov e-vzdelávania), s ďalším prehĺbením vedomostí a zručností z oblasti tvorby multimediálnych a elektronických materiálov. Ďalšie možné modifikácie štúdia sa zameriavajú na vedenie, riadenie a administráciu kurzov e-vzdelávania (tútori, administrátori a manažéri). Špeciálny modul sa zameriava na pedagogicky efektívne využitie videokonferencií vo vzdelávaní.

Metódou "učenia sa robením" sa vytvoria, upevnia a rozvíjajú vedomosti nadobudnuté štúdiom, samoštúdiom a riešením zadaní kurzu a riešením zadania záverečnej práce. Tieto vedomosti a zručnosti, ktoré sú potrebné na samostatnú prácu pri príprave, vedení a riadení kurzov e-vzdelávania budú zároveň objektom záverečného hodnotenia študujúcich.

Podporovaním tímovej práce a aktivít zameraných na vytváranie učiacej sa komunity je možno dosiahnuť zvýšenie efektívnosti vzdelávania a pripraviť komunitu na samoudržateľný rozvoj po skončení projektových aktivít.

Prácou vo viacerých LMS a ich vzájomným porovnávaním sa absolventi pripravia na prácu v LMS a na riešenie jedného zo základných problémov - výber vhodného LMS.

Študujúci sú vedení dôsledným vyhodnocovaním vzdelávacích aktivít zvyšovať kvalitu všetkých zložiek zvoleného vzdelávacieho systému.

Záverom možno zhrnúť, že cieľom projektu je zvýšiť úroveň zručností a kvalifikácie učiteľov vyvinutím a pilotovaním nových kurzov z oblasti e-vzdelávania tak, aby zodpovedala požiadavkám moderného vzdelávania. Použitím vhodných pilotných, monitorovacích a hodnotiacich aktivít pritom docieliť vysokú kvalitu vyvíjaných kurzov.

Cieľové skupiny:
Cieľovou skupinou sú učitelia všetkých typov škôl, najmä vysokoškolskí a stredoškolskí učitelia, ale aj zamestnanci verejnej správy, samosprávy a ďalších inštitúcií zaoberajúci sa tréningom a vzdelávaním. Zameriava sa na podporu kvality pracovnej sily prostredníctvom preškoľovania a celoživotného učenia s cieľom posilniť zamestnateľnosť jednotlivcov a zvýšiť kvalitu ich vzdelávania pokiaľ možno nezávisle od ich bydliska a od ich pracovných obmedzení.

Projektový tím:
Garant a koordinátor školení: Doc. Ing. Mikuláš Huba, PhD.
Manažment a administrácia vývoja materiálov a kurzov a ďalšie informácie:
Ing. A. Vajdová, Paedr. T. Hubová
Manažment techniky a el. prostredia: Ing. Pavol Bisták
Garanti modulov akreditovaného kurzu E-vzdelávanie:
    Základy e-vzdelávania / ZEV (Doc. Ing. M.Huba, PhD.)
    Ako študovať (Mgr.K. Pišútová)
    LMS - systémy riadenia výučby (Ing. P. Bisták/Doc.Ing. M.Huba)
    Tútori e-vzdelávania / TEV (Doc. Ing. M.Huba, PhD.)
    Administrátori e-vzdelávania / ADEV (Doc. Ing. M.Huba, PhD.)
    Manažéri e-vzdelávania / MEV (Ing. I. Orbánová)
    Autori e-vzdelávania / AEV (Doc. Ing. M. Huba, PhD.)
    Multimédiá v e-vzdelávaní MMEV (Ing. D. Horváthová)
    Príprava webovských materiálov PWM (Ing. K.Žáková, PhD.)
    Videokonferencie vo vzdelávaní VVV (Ing. P. Bisták)

Hrubo sú vyznačené moduly vyvíjané v rámci projektu

Externí hodnotitelia:
Mgr. Jana Paštrnáková, Metodické centrum, Bratislava
Prof. Frank Schindler Maryland University Colledge

Záverečná správa

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Odporúčame prehladač Firefox